MERIT LIST OF STUDENTS APPEARED FOR IPM EXAM                                                                         HELD IN MARCH 2003 OF ALL STANDARDS
Name Standard
Neil Satra IV
Rahul Nadkarni
Anagh Narain
Poornima
Shreyas Patil
Sarvesh Parab
   
   
Aniket Mane V 
Ajay Pisat
Ankit Tendulkar
Aditya Srivastava
Pranali Rajapure
Abhishek Karandikar
Neha Rao
   
   
Vaibhav Pednekar VI 
Karl Elavia
   
Prashant Sohani VII
Akshay Verenkar